ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατόπιν πολλών αιτημάτων και θεωρώντας ότι η επιμόρφωση συντελεί στην ενίσχυση και
υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, σας ενημερώνουμε στο συνημμένο αρχείο για τις
διαδικτυακές επιμορφωτικές εκδηλώσεις της ΠΔΕ Αττικής, καθώς και για το επιμορφωτικό υλικό
αυτών, στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-LINKS-15-3-2023