ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΦΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί
δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος
ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με
την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς».