ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 γγ) του άρθρου 24 της υπ΄ αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-19 Απόφασης του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 2005/Β΄/2019), για τις απουσίες που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών μέχρι είκοσι (20) ημερών για όλο το διδακτικό έτος που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού «Η αίτηση του μαθητή, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων που εξετάζει το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την κάθε περίπτωση μαθητή, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο».

Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε ότι το/τα εν λόγω πρακτικό/ά συντάσσεται/ονται πριν από το πρακτικό του χαρακτηρισμού φοίτησης κατά την ημέρα λήξης των μαθημάτων ώστε στη συνέχεια να είναι εφικτός ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών/τριών ως επαρκής ή ανεπαρκής.