Απαραίτητα δικαιλογητικά για τις εγγραφές

Τι πρέπει να καταθέσετε στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει υποχρεωτικά οι κηδεμόνες να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου mail@1epal-iliou.att.sch.gr τα παρακάτω:

 1. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας
 2. Το έντυπο – απόδειξη της εγγραφής, αυτό που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου που κάνατε την εγγραφή.
 3. Την αίτηση εγγραφής για το σχολείο μας  (Προσοχή με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, θα ενημερώνεστε από το σχολείο για την πρόοδο του/της μαθητή/τριας και τις απουσίες του/της)
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ), για τις νέες εγγραφές που θα παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας.Από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής.
 7. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου
 8. Κατάλληλος τίτλος σπουδών
 • Για μαθητές που φοιτούν σε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ  απαιτείται βεβαίωση σπουδών
 • Για απόφοιτους ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ  απαιτείται ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο)
  (Προσοχή : Τα Απολυτήρια Γυμνασίου έρχονται Υπηρεσιακά)

Μόνο για τις εγγραφές της Α΄τάξης θα πρέπει:

 1. Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης ο έτερος κηδεμόνας, όπως είχε δηλωθεί στην Υ.Δ. σύμφωνα με την με αρ. 43887/ΓΔ4/14-04-2022 εγκύκλιο, πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, που έχει κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.
 2. Άδεια παραμονής, καιπιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένα (Για αλλοδαπούς)

Προσοχή: Η οριστική εγγραφή ολοκληρώνεται προσκομίζοντας είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση στο σχολείο

Από τη Διεύθυνση