Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Β’ τάξης ΕΠΑΛ -Τράπεζα θεμάτων

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

Άρθρο 1

«Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα

Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

 • Νέα Ελληνικά
 • Άλγεβρα (Μαθηματικά)
 • Γεωμετρία (Μαθηματικά)
 • Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)
 • Μαθήματα Τομέα

Εξεταστέα ύλη και τρόπος αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις προαγωγικές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται ως εξής ανά μάθημα:

1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου (Διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-A )

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν σε ερωτήματα/ερωτήσεις που απορρέουν από κείμενα που σχετίζονται με θεματικό κύκλο ο οποίος είναι οικείος από τη σχολική διδασκαλία και περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο.

ΓΛΩΣΣΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:

 • Να εντοπίσουν τις πληροφορίες του κειμένου (π.χ. πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, χωροχρονικό πλαίσιο)
 • Να προσδιορίσουν το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (π.χ. τον πομπό, τον δέκτη, το μέσο μετάδοσης του μηνύματος, τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε)
 • Να αναγνωρίσουν τον σκοπό του κειμένου και να τον συσχετίσουν με λεξιλογικές ή μορφοσυντακτικές επιλογές του συγγραφέα
 • Να αναγνωρίσουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου
 • Να εντοπίσουν και να αποδώσουν με πλαγιότιτλους τη δομή του κειμένου
 • Να διακρίνουν στη δομή του κειμένου τις διαρθρωτικές λέξεις και τι δηλώνουν (π.χ. χρονική ακολουθία, σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος κ.ά.)
 • Να συνθέσουν περίληψη, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο
 • Να εντοπίσουν τα επιχειρήματα του συγγραφέα στο κείμενο
 • Να διατυπώσουν με δικά τους λόγια τη σημασία των λέξεων-φράσεων που δεν χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά στο κείμενο
 • Να αντικαταστήσουν όρους της πρότασης με συνώνυμα και αντώνυμα, σε συσχέτιση με το νόημα και το ύφος του κειμένου
 • Να εξηγήσουν την επικοινωνιακή λειτουργία των σημείων στίξης του κειμένου, σε σχέση με την πρόθεση του συγγραφέα και/ή τον σκοπό του κειμένου
 • Να μετατρέψουν προτάσεις από ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα
 • Να μετατρέψουν την ενεργητική σύνταξη σε παθητική, σε μια περίοδο λόγου, και αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα
 • Να παρουσιάσουν σε συνεχές κείμενο το περιεχόμενο μη συνεχών κειμένων (πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες, σύμβολα κ.λπ.)
 • Να αξιολογήσουν τη χρήση της εικόνας στην αποτελεσματικότητα του μηνύματος ενός πολυτροπικού κειμένου
 • Να ερμηνεύσουν λέξεις-φράσεις του κειμένου, με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο
 • Να εκφράσουν τις προσωπικές απόψεις τους για ερωτήματα/θέματα/απόψεις που τίθενται στο κείμενο αναφοράς.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:

 • Να εντοπίσουν πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, όπως πρόσωπα, χώρος, χρόνος, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των ηρώων, γεγονότα και αίτια που κατευθύνουν τη δράση τους, βασικά θέματα ή ιδέες που απασχολούν τον συγγραφέα κ.ά.
 • Να αναλύσουν κάποιον από τους χαρακτήρες του κειμένου, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με βάση στοιχεία του κειμένου
 • Να επισημάνουν τα σύμβολα, τις φωνές ή τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο
 • Να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει και να αναγνωρίσουν βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής
 • Να εντοπίσουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικοί τρόποι, αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά.)
 • Να εντοπίσουν εκφραστικά μέσα – τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύσουν τη λειτουργία τους στο κείμενο
 • Να εκφράσουν την κρίση τους για ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο
 • Να συγκρίνουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με αυτές του σήμερα
 • Να συσχετίσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα
 • Να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.λπ.
 • Να τροποποιήσουν το αρχικό κείμενο με την αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση ή με την αλλαγή του τέλους στην ιστορία
 • Να μετατρέψουν την αφήγηση σε διάλογο ή αντίστροφα
 • Να αποδώσουν ένα παραδοσιακό ποίημα σε ελεύθερο στίχο
 • Να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, αξιοποιώντας τις συμβάσεις του κειμενικού είδους στο οποίο καλούνται να γράψουν.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» στην Β’ τάξη των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., η οποία διαρκεί τρεις (3) ώρες, δίνονται στους/στις μαθητές/τριες δύο (2) αδίδακτα κείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους, σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία και είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εικόνες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Και τα δύο κείμενα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό, μη διδαγμένο (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι αδίδακτο, ποιητικό ή πεζό, (διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο). Τα δύο κείμενα συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.

Οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:

Η πρώτη αφορά την κατανόηση του κειμένου και βαθμολογείται με 15 μονάδες
Η δεύτερη αφορά τη δομή ή/και τη γλώσσα του κειμένου και βαθμολογείται με 10 μονάδες
Η τρίτη αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου και βαθμολογείται με 25 μονάδες.
Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 30 μονάδες (2Χ15), οι δραστηριότητες προσέγγισης της δομής και της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 20 μονάδες (2Χ10) και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 50 μονάδες (2Χ25). Οι δραστηριότητες που αφορούν την κατανόηση του κειμένου και την προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του μπορεί να περιλαμβάνουν υποερωτήματα. Στην περίπτωση αυτή, οι μονάδες επιμερίζονται αναλόγως.

Α. Στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας καλούνται οι μαθητές/τριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

A1. Με την πρώτη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

 • Να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε (με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και
 • Να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
 • Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Α2. Με τη δεύτερη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

Να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου, ή
Να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις-φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου ή
Να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου ή
Να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή και ολόκληρο το κείμενο, αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας, και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα ή
Να ερμηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειμένου, με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.
Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 10 μονάδες.

Α3. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά την παραγωγή λόγου, με την οποία ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το αρχικό κείμενο. Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Β. Στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας καλούνται οι μαθητές/τριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

Bl. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

 • Να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, τα γεγονότα και τα αίτια που κατευθύνουν τη δράση τους, τα βασικά θέματα, τις ιδέες που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου ή
 • Να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες, με βάση τα δεδομένα του κειμένου, ή
 • Να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο.
 • Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Β2. Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

Να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει και να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής ή να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) ή
Να εντοπίζουν εκφραστικά μέσα – τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.
Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 10 μονάδες.

Β3. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά ερμηνεία και παραγωγή λόγου, με την οποία προτείνεται στους/στις μαθητές/τριες ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης και ένα θέμα δημιουργικής γραφής. Κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ένα από τα δύο.

Στην πρώτη περίπτωση (θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης) ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο, να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ.

Στη δεύτερη περίπτωση (θέμα δημιουργικής γραφής) ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών να μετασχηματίζουν το αρχικό κείμενο:

Σε επίπεδο μορφής με τη χρήση άλλων αφηγηματικών ή ποιητικών τεχνικών τις οποίες καλούνται να αξιοποιήσουν (να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.λπ., να τροποποιήσουν το αρχικό κείμενο με την αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση ή με την αλλαγή του τέλους στην ιστορία, με την απόδοση ενός παραδοσιακού ποιήματος σε ελεύθερο στίχο κ.ά.).
Σε επίπεδο περιεχομένου με τη σύνταξη νέου κειμένου στο οποίο οι μαθητές/τριες εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους το οποίο καλούνται να γράψουν.
Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Η τρίτη δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας, που βαθμολογείται με 25 μονάδες, και η τρίτη δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας, που επίσης βαθμολογείται με 25 μονάδες, λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

2. ΑΛΓΕΒΡΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β’ Γενικού Λυκείου» των Ανδρεαδάκη Στ., Κατσαργύρη Β., Παπασταυρίδη Στ., Πολύζου Γ., Σβέρκου Α.

Κεφ. 1o: Γραμμικά Συστήματα

1.1 Γραμμικά Συστήματα (χωρίς την υποπαράγραφο “Γραμμικό σύστημα 3Χ3” και χωρίς τις αποδείξεις των συμπερασμάτων της υποπαραγράφου “Λύση-Διερεύνηση γραμμικού συστήματος 2χ2”)

1.2 Μη Γραμμικά Συστήματα

Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Κεφ. 3ο: Τριγωνομετρία

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες (χωρίς την ταυτότητα 4)

3.3 Αναγωγή στο lo Τεταρτημόριο

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Κεφ. 4ο: Πολυώνυμα – Πολυωνυμικές εξισώσεις

4.1 Πολυώνυμα

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές.

Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι (χωρίς την απόδειξη του τύπου αλλαγής βάσης)

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση (να διδαχθούν μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e).

3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α’ ΓΕΛ Τεύχος Α’» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα -Τραπέζια

5.1. Εισαγωγή

5.2.Παραλληλόγραμμα (εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για παραλληλόγραμμα»)

5.3. Ορθογώνιο(εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο»)

5.4. Ρόμβος (εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ρόμβος»)

5.5. Τετράγωνο

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων)

5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις)

5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς το Λήμμα, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος και χωρίς το πόρισμα)

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

5.10. Τραπέζιο (χωρίς τις αποδείξεις)

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο (χωρίς τις αποδείξεις)

Κεφ.6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα

6.1. Εισαγωγικά- Ορισμοί

6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεvτρης (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

6.5. Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο

6.6. Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Β’ ΓΕΛ Τεύχος Β’» των Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σίδερη Π.

Κεφ. 7ο: Αναλογίες

7.1. Εισαγωγή

7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα -Αναλογίες

7.5. Μήκος ευθύγραμμου τμήματος

7.6. Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο (μόνο οι ορισμοί της διαίρεσης ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ από σημείο Μ εσωτερικά ή εξωτερικά)

7.7. Θεώρημα του Θαλή (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος, χωρίς το πρόβλημα 2 και χωρίς τους ορισμούς «συζυγή αρμονικά» και «αρμονική τετράδα»)

Κεφ. 8ο: Ομοιότητα

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2. Κριτήρια ομοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων 1, 11και111 και χωρίς τις εφαρμογές 1 και 3)

Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.3. Γεωμετρικές κατασκευές

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος (χωρίς την απόδειξη των θεωρημάτων 1και11 και χωρίς την εφαρμογή 2)

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα «Άλγεβρα» και «Γεωμετρία» της Β’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ γίνονται ως εξής:

αα. Στους/στις μαθητές/τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της μαθητή/τριας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

ββ. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις μαθητές/τριες διαρθρώνονται ως εξής:

Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.

Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον/τη μαθητή/-τρια ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.

Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/τη μαθητή/-τρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/τη μαθητή/-τρια στη λύση.

γγ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

δδ. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες (ή τον/την διδάσκοντα/ ουσα) το μάθημα εκπαιδευτικούς.

4. ΦΥΣΙΚΗ

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «Φυσική Β’ ΕΠΑ.Λ.» των Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ., Γκουγκούση Γ., Κουντούρη Β., Μοσχοβίτη Ν., Οβαδία Σ., Πετρόχειλου Κλ., Σαμπράκου Μ., Ψαλίδα Αργ.

1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

1.1 Ο νόμος του Coulomb
1.2 Ηλεκτρικό πεδίο
1.4 Δυναμικό- Διαφορά δυναμικού

2. ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

2.1 Ηλεκτρικές πηγές
2.2 Ηλεκτρικό ρεύμα
2.3 Κανόνες του Kirchhoff
2.4 Αντίσταση (ωμική)-Αντιστάτης
2.5 Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)
2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
2.8 Ηλεκτρεργετική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής
2.9 Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συγκεκριμένα, η εξέταση γίνεται ως εξής:

Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) θέματα:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται από πέντε (5) μονάδες.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/-τριες να αναπτύξουν την απάντηση τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να την αιτιολογήσουν. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσης του. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

Το κριτήριο αξιολόγησης περιλαμβάνει τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, που βαθμολογούνται με 25 μονάδες το καθένα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Ο τρόπος και το κριτήριο αξιολόγησης για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν καθοριστεί ανά Τομέα, περιλαμβάνει τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, που βαθμολογούνται με 25 μονάδες το καθένα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Συγκεκριμένα, η εξέταση των μαθημάτων Τομέα που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας και τους πίνακες του παραρτήματος 1 της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης., πραγματοποιείται ως εξής:

1. Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων: Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινομούνται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις που μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα ή μελέτες περίπτωσης με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών καθώς και της ικανότητας εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα και κατά 50% στη δεύτερη.

2. Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου: Τα μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου «Οικοδομικό Σχέδιο» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, «Γραμμικό Σχέδιο» και «Ελεύθερο Σχέδιο» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, εξετάζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 (ΦΕΚ 1675/Β’/14-5-2019) για την τελική γραπτή εξέταση κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στο χρονικό περιθώριο των δύο (2) ωρών, σύμφωνα με την παρ. 2β’ του άρθρου 120 του ν.4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


1.ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΒΙΒΛΙΑ:
1. «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» Β’ τάξη 1°” κύκλου ΤΕΕ, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάσταση, Ν. Αντωνοπούλου, Κ. Κούρτης, Χ. Παπαδάκης
2. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ » Β’ τάξη 1°” κύκλου ΤΕΕ, Τομέα Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης, Κ. Τριπολίτης, Π. Θάνος

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο/Ενότητες

Από το 1° ΒΙΒΛΙΟ: «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ»

Α’ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κεφ. 1 Εισαγωγή
Κεφ.2 Διδακτικοί στόχοι – μεθοδολογία διδασκαλίας
Κεφ. 3 Βασικές Αρχές Ελευθέρου Σχεδίου
Κεφ. 4 Υλικά και μέσα σχεδίασης
Κεφ.5 Μορφή αντικειμένων και χώρος
Κεφ. 6 Παρατήρηση και ανάγνωση μορφών και χώρου
Κεφ. 7 Προσαρμογή του θέματος στο χαρτί
Κεφ. 8 Μέγεθος και τοποθέτηση θέματος στη σχεδιαστική επιφάνεια
Κεφ. 9 Σημείο – Γραμμή – Περίγραμμα – Φόρμα
Κεφ. 10 Δομή του θέματος
Κεφ. 11 Άξονες – Κλίσεις
Κεφ.12 Μετρήσεις – Συγκρίσεις – Υπολογισμοί – Αναλογίες
Κεφ. 13 Φως και σκιά – Άσπρο και μαύρο -Τόνος
Κεφ. 14 Διάφοροι τρόποι γραφής -Ύφος σχεδίου
Κεφ. 15 Τονική απόδοση τους υφής των υλικών
Κεφ. 16 Πλαστικά Στοιχεία – Σύνθεση

Β’ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κεφ. 1 Αναγωγική και επαγωγική διαδικασία
Κεφ. 2 Σχήματα θετικά και αρνητικά – πλήρη και κενά
Κεφ. 3 Σύγκριση των τόνων και αναλογική μεταφορά τους στη σχεδιαστική επιφάνεια
Κεφ. 4 Εκμαγείο εκ του φυσικού
Κεφ. 5 Οπτική αντίληψη
Κεφ. 6 Η αίσθηση του βάθους
Κεφ. 7 Αυτοσκιά και ερριμένη σκιά
Κεφ. 8 Απόλυτος και φαινόμενος τόνος – Αντιθέσεις και εντάσεις
Κεφ. 9 Σκίτσο
Κεφ. 10 Μετατροπή τονικής εικόνας σε γραμμικό με το χέρι
Κεφ. 11 Αναπαραγωγή δισδιάστατης εικόνας

Από το 2° ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ»

Κεφάλαια – Ενότητες
Κεφάλαιο 2: Αναλογίες Σώματος
Κεφάλαιο 3: Κεφάλι
Κεφάλαιο 4: Γραμμές ισορροπίας
Κεφάλαιο 5: Βασικό γυναικείο σκίτσο
Κεφάλαιο 6: Βασικό γυναικείο σκίτσο – Κίνηση άκρων
Κεφάλαιο 7: Βασικό ανδρικό σκίτσο
Κεφάλαιο 8: Βασικό παιδικό σκίτσο
Κεφάλαιο 9: Ενδυματολογικές λεπτομέρειες
Κεφάλαιο 10: Ένδυση φιγούρας

2.ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» Β’ τάξη-Ενιαίου Λυκείου, των Μονεμβασίτου Α., Παυλίδη Γ.,Παυλίδου Α.

Κεφάλαιο/Ενότητες

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2: Υλικά, μέσα και όργανα σχεδίασης.
Κεφάλαιο 3: Οργάνωση – παρουσίαση πίνακα.
Κεφάλαιο 4: Γραμμές.
Κεφάλαιο 5: Γράμματα και αριθμοί.
Κεφάλαιο 6: Γεωμετρικές Κατασκευές.
Κεφάλαιο 7: Κλίμακα σχεδίασης.
Κεφάλαιο 8: Διαστασιολόγηση.
Κεφάλαιο 9: Προβολές.
Κεφάλαιο 10: Προβολές στο αρχιτεκτονικό σχέδιο.

3.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «IΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ» (κεφ. 1 έως και 12), Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου (επανέκδοση με βελτιώσεις) των Ζιρώ Ο., Μερτζάνη Ε., Πετρίδου Β.

Κεφάλαιο/Ενότητες

Κεφ. 1: Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή

Κεφ. 2: Η τέχνης της Μεσοποταμίας – Η τέχνη της Αιγύπτου

Κεφ. 3: Η Τέχνη του Αιγαίου
Οι αφετηρίες της ευρωπαϊκής τέχνης: Κυκλαδικός, Μινωικός, Μυκηναϊκός Πολιτισμός

Κεφ. 4: Η Ελληνική τέχνη: από τους Γεωμετρικούς στους Αρχαϊκούς χρόνους Γεωμετρικοί χρόνοι, Αρχαϊκοί χρόνοι

Κεφ. 5: Κλασική και Ελληνιστική τέχνη
Η κλασική περίοδος. Το τέλος της κλασικής εποχής: οι ελληνιστικοί χρόνοι

Κεφ. 6: Η ρωμαϊκή τέχνη

Κεφ. 7: Η βυζαντινή τέχνη

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) (Θεωρητικό Μέρος)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ», Α’ τάξη, lου Κύκλου ΤΕΕ, Τομέας Ηλεκτρολογίας (Βουρνάς Κ., Δαφέρμος Ο., Πάγκαλος Σ., Χατζαράκης Γ.)

Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις και έννοιες

1.1: Βασικές γνώσεις και έννοιες
•Οι ηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης – Ηλεκτρικό φορτίο
•Ο Νόμος του Κουλόμπ (Coulomb)

Ενότητα 1.2: Ηλεκτρικό Ρεύμα -Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
•Η κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων
•Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα.’Ενταση του ηλεκτρικού ρεύματος
•Πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος
•Μονάδες μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος
•Αμπερόμετρα

Ενότητα 1.3: Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) – Ηλεκτρική Τάση – Πηγές
•Διαφορά δυναμικού ή ηλεκτρική τάση
•Ηλεκτρικά στοιχεία και πηγές.
•Ηλεκτρεγερτική δύναμη των πηγών
•Μονάδες μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης. Βολτόμετρα

Κεφάλαιο 2: Το συνεχές ρεύμα

Ενότητα 2.1 : Νόμος του ΩΜ – Ηλεκτρική Αντίσταση – Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
•Αγωγοί – μονωτές – ημιαγωγοί. Ηλεκτρική αντίσταση. Νόμος του ΩΜ
•Αντιστάσεις (γραμμικές, μη γραμμικές) – Μονάδες μέτρησης αντίστασης. Ειδική Αντίσταση συρμάτων
•Εξάρτηση της αντίστασης από την Θερμοκρασία – Ηλεκτρική Αγωγιμότητα και Ειδική αγωγιμότηταΜονάδες.
•Ο Νόμος του ΩΜ σε πλήρες κύκλωμα
•Παραδείγματα

Ενότητα 2.2 : Κανόνες του Κίρχοφ (Kirchhoff). Κανόνες ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
• 1ος και 2ος Κανόνας του Κίρχοφ
• Συνδεσμολογίες με αντιστάσεις σε σειρά και παράλληλα
•Μικτή συνδεσμολογία -Παραδείγματα
•Συνδέσεις πηγών
•Ρύθμιση της εντάσεως του ρεύματος Ροοστάτες
•Ρύθμιση της τάσεως – ποτενσιόμετρα

Ενότητα 2.3 : Ηλεκτρική Ενέργεια και Ισχύς
•Αρχή διατήρησης ενέργειας – ηλεκτρική ενέργεια – θερμότητα Joule -μονάδες
•Ηλεκτρική ισχύς- μονάδες
•Θερμικός νόμος του Joule
•Μονάδες μέτρησης- Ισοδυναμία KWh και Kcal- Βαθμός Απόδοσης

Κεφάλαιο 3 : Το μαγνητικό πεδίο

Ενότητα 3.1 : Μαγνητισμός – Ηλεκτρομαγνητισμός
•Φυσικοί – τεχνητοί μαγνήτες – Μαγνητικό πεδίο και μαγνητικές γραμμές
•Γήινος μαγνητισμός
•Μαγνητικά υλικά

Ενότητα 3.2 : Το ηλεκτρικό ρεύμα και το μαγνητικό πεδίο
•Το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού και πηνίου
•Μαγνητική επαγωγή – Μαγνητική ροή

Ενότητα 3.4 : Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή
•Πειράματα εμφάνισης ΗΕΔ εξ’ επαγωγής
•Ο νόμος της Επαγωγής – παράδειγμα
•Ηλεκτρεγερτική δύναμη εξ επαγωγής – Παράδειγμα. Φορά του Επαγωγικού ρεύματος, νόμος του Lenz
•Αυτεπαγωγή και συντελεστής αυτεπαγωγής-παράδειγμα. Σταθερά χρόνου R-L
•Αμοιβαία επαγωγή – συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής -παράδειγμα

Ενότητα 3.5 : Το ηλεκτρικό ρεύμα σε μαγνητικό πεδίο
•Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου σε μαγνητικό πεδίο. Κανόνες
•Δύναμη Laplace σε ρευματοφόρο αγωγό μέσα σε μαγνητικό πεδίο

Κεφάλαιο 4 : Ηλεκτρικό πεδίο – πυκνωτές

Ενότητα 4.1: Το ηλεκτρικό πεδίο
•Ένταση ηλεκτρικού πεδίου
•Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές
•Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο – πεδίο στο εσωτερικό αγωγών
•Ηλεκτροστατική επίδραση
•Σχέση μεταξύ διαφοράς δυναμικού και έντασης του ηλεκτρικού πεδίου

Ενότητα 4.2: Πυκνωτές
•Πυκνωτές – Οπλισμοί- Χωρητικότητα – Μονάδες
•Διηλεκτρική σταθερά
•Επίπεδος πυκνωτής. Το ηλεκτρικό Πεδίο επιπέδου πυκνωτή παράδειγμα
•Συνδεσμολογίες σειράς, παράλληλη και μικτή πυκνωτών. Παράδειγμα
•Τύποι – Είδη πυκνωτών
•Καμπύλες φόρτισης- εκφόρτισης πυκνωτή. Σταθερά χρόνου. Παράδειγμα.
Κεφάλαιο 5: Το εναλλασσόμενο ρεύμα (A.C.)

Ενότητα 5.1: Εναλλασσόμενο ρεύμα A.C.
•Μεταβαλλόμενα και εναλλασσόμενα ρεύματα (απεριοδικό -περιοδικό – μικτό – εναλλασσόμενο)
•Περίοδος του εναλλασσόμενου ρεύματος
•Ημιτονική μεταβολή της παραγόμενης τάσης σύμφωνα με την γωνία περιστροφής περιστρεφόμενης σπείρας
•Περίοδος, συχνότητα, φάση και Κυκλική συχνότητα εναλλασσόμενων μεγεθών, Παράδειγμα
•Ενεργές τιμές τάσης, έντασης – πλάτος τάσης, παράδειγμα

2.ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ {Θεωρητικό Μέρος)
ΒΙΒΛΙΟ:

Για το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» των Σ. Αντωνόπουλου κ.α.
Για το Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και επικουρικά για το θεωρητικό μέρος: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» των Φ. Δημόπουλου κ.α.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ
Βασικές έννοιες (μεγέθη, σύμβολα, μονάδες)

1.3 ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
Παροχή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
(Δίκτυα μεταφοράς – διανομής, μονοφασική – τριφασική παροχή, μετρητής ΔΕΗ, κλπ.)

1.4 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αγωγοί και καλώδια
(κατηγορίες, είδη, χαρακτηριστικά, τυποποιημένες διατομές, χρώμα μόνωσης, επιτρεπόμενη ένταση)

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

2.2 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.3 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

2.4 οι ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ
Σωλήνες, κουτιά διακλάδωσης, ρευματοδότες, κανάλια, σχάρες, κλπ.

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

3.2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

3.3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ- ΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Όργανα ελέγχου και διακοπής
(διακόπτες διαφόρων τύπων, ασφάλειες τήξης, αυτόματες ασφάλειες, ασφαλειοδιακόπτες)

4.1 ΓΕΝΙΚΑ

4.2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

4.3 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος στον άνθρωπο. Τάση επαφής.

5.1 ΓΕΝΙΚΑ

5.2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μέθοδοι προστασίας
(είδη γειώσεων, διακόπτης διαφυγής έντασης)

5.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κατασκευαστικά στοιχεία γειώσεων

5.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ
Αντικεραυνική προστασία

5.5 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχεδιασμός απλής οικιακής εγκατάστασης – Φορτία και συμβατικά φορτία

6.1 ΓΕΝΙΚΑ

6.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

6.3 ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΤΗ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΣ
Γραμμές παροχής ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

9.1 ΓΕΝΙΚΑ

9.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

9.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

9.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

9.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

9.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

9.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Πίνακες διανομής οικιακών εγκαταστάσεων

7.1 ΓΕΝΙΚΑ

7.2 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

7.3 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Υπολογισμός των διατομών των γραμμών με κριτήριο την πτώση τάσης

6.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Μελέτη – σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης οικίας

11.1 ΓΕΝΙΚΑ

11.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

11.3 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

11.4 ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Θεωρητικό Μέρος)
ΒΙΒΛΙΑ: 1. «ΓΕΝ ΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέρος Α’ -θεωρία)» των Μπρακατσούλα Ε., Παπαϊωάννου Γ και Παπαδάκη Γ., για το θεωρητικό μέρος
2. «ΣΥΛΛΟΓΗ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θεωρία)» των Γιαννακόπουλου Κ., Ζυγούρη Ε., Τσελέ Δ., για το θεωρητικό μέρος
3. «ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέρος Α’ -Θεωρία)» των Ασημάκη Ν., Μουστάκα Γ., Παπαγέωργα Π., για το θεωρητικό μέρος

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέρος Α’ -Θεωρία)» των Ε. Μπρακατσούλα, Παπαϊωάννου Γ και Παπαδάκη Γ.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Κεφάλαιο 1°: ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

1.1 Γενικές αρχές ηλεκτρονικής
1.2 Αναλογικά και ψηφιακά σήματα
1.3 Αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα

Κεφάλαιο 2°: ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

2.1 Ενδογενείς ημιαγωγοί
2.2 Ημιαγωγοί προσμίξεων

Κεφάλαιο 3°: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ

3.1 Επαφή /Δίοδος Ρ-Ν
3.2 Δίοδος Ρ-Ν σε ορθή και ανάστροφη πόλωση
3.3 Χαρακτηριστική καμπύλη και ευθεία φόρτου
3.4 Δίοδος μεταβλητής χωρητικότητας (varicap)
3.5 Δίοδος Schottky
3.6 Δίοδος zener και εφαρμογές
3.7.1 Ημιανόρθωση (ΕΩΔ: 1)
3.7.2 Διπλή ή Πλήρης ανόρθωση
3.7.3 Ανιχνευτής κορυφής
3.7.4 Ψαλιδιστής
3.7.5 Διπλασιαστής Τάσης

Κεφάλαιο 4°: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

4.1 Δομή και αρχή λειτουργίας του τρανζίστορ
4.2 Βασικές συνδεσμολογίες τρανζίστορ
4.3 Πολώσεις του τρανζίστορ
4.4 Κύκλωμα ενισχυτή με τρανζίστορ
4.5 Τρανζίστορ εγκάρσιου πεδίου επαφής (JFET)
4.6 MOSFET

7 .1 Το τρανζίστορ σε διακοπτική λειτουργία (από το Κεφ. 7)

Κεφάλαιο 5°: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

5.1 Ημιαγωγοί Ρ-Ν-Ρ-Ν
5.2 Ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου (SCR)
5.3 Δομή και λειτουργία των Diac και Triac
5.4 Έλεγχος ισχύος με Diac και Triac

Κεφάλαιο 6°: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

6.1 Φωτοπηγές
6.2 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
6.3 Φωτοφωρατές
6.4 Άλλες φωτοδιατάξεις

Κεφάλαιο 8°: ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1

8.1 Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής (ΤΕ)
8.2 Βασικά κυκλώματα με ΤΕ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θεωρία)» των Γιαννακόπουλου Κ., Ζυγούρη Ε., Τσελέ Δ.

Κεφάλαιο 2°: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

2.1 Εισαγωγή
2.2 Ταξινόμηση Αισθητηρίων
2.3 Χαρακτηριστικά Αισθητηρίων
2.4 Αισθητήρια Θερμοκρασίας
2.5 Αισθητήρια Πίεσης, Ροής και Στάθμης
2.6 Αισθητήρια Κίνησης, Δόνησης και Δύναμης
2.7 Αισθητήρια φωτός
2.8 Διατάξεις Πυρηνικής και Χημείας

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Μέρος Α’ -Θεωρία)» των Ασημάκη Ν., Μουστάκα Γ., Παπαγέωργα Π.

Κεφάλαιο 1: ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE και ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

1.1 Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά
1.2 Η δίτιμη άλγεβρα Boole
1.3 Λογικές πύλες
1.4 Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Ο.Κ.)

Κεφάλαιο 2: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

2.1 Αρχές ανάπτυξης αριθμητικών συστημάτων
2.2 Δεκαδικό σύστημα
2.3 Δυαδικό σύστημα
2.4 Οκταδικό σύστημα
2.5 Δεκαεξαδικό σύστημα
2.6 Κώδικες

Κεφάλαιο 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

3.1 Συνδυαστικά κυκλώματα
3.2 Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων
3.3 Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων
3.4 Ανάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων
3.5 Οικουμενικές πύλες

Κεφάλαιο 4: ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ-ΑΠΟΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ

4.1 Πολυπλέκτες
4.2 Εφαρμογές πολυπλεκτών
4.3 Αποπολυπλέκτες

Κεφάλαιο 5: ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ

5.1 Αποκωδικοποιητές
5.2 Αποκωδικοποιητές οδηγοί
5.3 Κωδικοποιητές

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ


1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Θεωρητικό Μέρος)

ΒΙΒΛΙΑ:

α. «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ», Αντωνελάκης Ισίδωρος-Μάριος, Παπαγεωργίου Προκόπης
β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ», Ροζάκος Ν., κα.


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Από το ΒΙΒΛΙΟ: «Εισαγωγή στη Μηχανολογία»

ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Βασικές έννοιες

1.1 Γενικά
1.2 Εφαρμογές της Θερμοδυναμικής
1.3 Διεθνές σύστημα μονάδων
1.4 Σύστημα-Όριο συστήματος- Περιβάλλον
1.5 Θερμοδυναμική ισορροπία
1.6 Επιλογή συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Επίλυση Θερμοδυναμικών προβλημάτων

2.7 Καταστατική εξίσωση των αερίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Σχέσεις που εκφράζουν τις αρχές διατήρησης

3.3 Νόμοι Θερμοδυναμικών Μεταβολών
3.4 Το διάγραμμα των καταστάσεων (Ρ-ν), (T-s)
3.5 Μεταβολή
3.6 Χαρακτηριστικές Θερμοδυναμικές Μεταβολές
3.7 Η θερμότητα και η θερμοκρασία
3.8 Οι χρήσεις και η παραγωγή της θερμικής ενέργειας
3.9 Εσωτερική Ενέργεια
3.10 Ενθαλπία
3.11 Κυκλική μεταβολή- Θερμοδυναμικός Κύκλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Μορφές μηχανικού έργου

4.1 Έργο
4.2 Μηχανικό έργο
4.3 Έργο σταθερής δύναμης
4.4 Έργο μεταβλητής δύναμης
4.5 Έργο P-V ( ογκομεταβολής )
4.6 Έργο ροής
4.7 Άλλες μορφές έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Σχέσεις που εκφράζουν την αρχή διατήρησης της ενέργειας

5.1 Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής
5.2 Αρχή της ισοδυναμίας μεταξύ έργου και θερμότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Θερμοδυναμικές μεταβολές τελείων αερίων

6.1 Μεταβολές τελείων αερίων
6.2 Ισόθερμη μεταβολή
6.3 Ισόχωρη μεταβολή
6.4 Ισοβαρής μεταβολή
6.5 Αδιαβατική μεταβολή
6.6 Πολυτροπική μεταβολή
6.7 Οι μεταβολές στο διάγραμμα (Ρ- V)
6.9 Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές μεταβολές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Ο δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής

7.1 Ο δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Μηχανικό έργο από την θερμότητα

8.1 Εισαγωγή
8.2 Ο κύκλος του Carnot
Οι παράγραφοι 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 είναι εκτός διδακτέας ύλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – Θερμικές Κινητήριες μηχανές

9.1 Γενικά
9.4 Κινητήριες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Οι παράγραφοι 9.4.7 έως και 9.4.11 είναι εκτός διδακτέας ύλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – Αντλίες Συμπιεστές

10.1 Αντλίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – Μετάδοση θερμότητας

12.1 Γενικά
12.2 Μετάδοση με αγωγή
12.3 Μετάδοση με μεταφορά
12.4 Μετάδοση με ακτινοβολία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 – Καύσιμα και καύση

13.1 Καύσιμα
13.2 Καύση
13.3 Ατμοσφαιρικός αέρας
13.4 Θερμογόνος δύναμη
13.5 Περίσσεια αέρα
13.6 Προϊόντα καύσης
13.7 Εξισώσεις καύσης
13.8 Ταξινόμηση καυσίμων
13.9 Είδη καυσίμων

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «Τεχνική Μηχανική -Αντοχή Υλικών»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16-ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

16.1 Γενικά- ορισμοί
16.2 Τρόποι κίνησης των υγρών
16.3 Τέλεια ή ιδανικά υγρά
16.4 Οι νόμοι ροής των ιδανικών υγρών
16.5 Ροή υγρών σε σωλήνες

2.ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ» των Παπαγεωργίου Δ., Ροζάκου Ν., ΣπυρίδωνοςΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ ΤΙΤΛΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1.1 Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ-ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
1.2 οι ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

2 ΡΟΠΕΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

2.1 ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ
2.2 ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΡΟΠΩΝ Η ΤΟΥ VARIGNON – Εκτός από τα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
2.3 ΖΕΥΓΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΡΟΠΗ ΖΕΥΓΟΥΣ

3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

3.1 ΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
3.2 ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΛΩΝ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΦΟΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Τυπογραφικό λάθος 12 =50cm και όχι 40 cm)
3.4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
3.5 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΥΧΟΥΣΩΝ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

4 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
4.1 Εκτός το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
4.2 ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
4.3 ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Εκτός διδακτέας ύλης τα:
στ) Κεντροειδές τόξου,
ζ) Κεντροειδές κυκλικού τομέα,
η) Κεντροειδές τραπεζίου
4.5 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

5.1 Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
5.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
5.3 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
5.4 οι ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ
5.5 οι ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
5.6 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΗΟΟΚΕ
5.7 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ – ΕΠΙΒΡΑΧΥΝΣΗ
5.8 Η ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ Η ΘΛΙΨΗ
5.9 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ

6.1 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ
6.2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ

8 ΦΟΡΕΙΣ – ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΟΚΩΝ

8.1 Γενικά
8.2 ΕΙΔΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ
8.5 ΑΡΧΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
8.6 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΟΚΩΝ
Μόνο η εφαρμογή 1 ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗ ΔΟΚΟΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ Διάγραμμα [Ν], Διάγραμμα [Q]-τεμνουσών δυνάμεων, Διάγραμμα [Μ]-καμπτικών ροπών

9 ΔΙΑΤΜΗΣΗ

9.1 ΓΕΝΙΚΑ
9.2 Η ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ οι ΤΑΣΕΙΣ
9.3 ΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ
9.4 ΤΑ ΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
9.5 ΤΜΗΣΗ – ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ
9.6 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
9.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

10 ΚΑΜΨΗ

10.1 ΓΕΝΙΚΑ- ΕΙΔΗ ΚΑΜΨΕΩΝ
10.2 ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΗ ΔΟΚΟ

11 ΣΤΡΕΨΗ

11.1 ΓΕΝΙΚΑ
11.2 Η ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ οι ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΕΨΗ
11.3 Η ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ οι ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
11.4 Η ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ
11.5 ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΡΕΨΗ
11.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ
11.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

12 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
12.2 Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ
12.3 ΛΥΓΙΣΜΟΣ
12.3.1 Γενικά
12.3.2 Βασικά χαρακτηριστικά του λυγισμού
12.3.3 Η φυσική εξήγηση του λυγισμού – κρίσιμο φορτίο

14 ΤΡΙΒΗ

14.1 ΓΕΝΙΚΑ
14.2 Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ
14.3 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ -ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
14.4 ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ
14.5 ΕΡΓΟ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΤΡΙΒΗΣ

3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ {Θεωρητικό Μέρος)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» των Δελλαπόρτα Δ., Μανίκα Θ.,
Τσούμα Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

1.1 Περιγραφή και οργάνωση του μηχανουργείου
1.2 Συγκρότηση μηχανουργείου
1.3 Κύριος μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
1.4 Διάταξη χώρων, σωστός και ασφαλής τρόπος διακίνησης υλικών και εργαλείων
1.5 Ασφάλεια στο μηχανουργείο
1.6 Κανόνες ασφαλείας, ατομικά μέσα προστασίας και κανόνες υγιεινής

2 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

2.1 Γενικά
2.2 Μέταλλα – Κράματα
2.3 Ιδιότητες μετάλλων – κραμάτων
2.4 Μηχανικές και τεχνολογικές ιδιότητες των μηχανουργικών υλικών
2.5 Σκλήρυνση και αντοχή των υλικών
2.6 Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μεταλλικά υλικά – Πλαστικά υλικά
2.7 Λαμαρίνες, ράβδοι, μορφοσίδηρος, σύρματα, σωλήνες

3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

3.1 Συστήματα μονάδων μέτρησης
3.2 Όργανα μέτρησης μηκών
3.3 Όργανα μέτρησης γωνιών

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

Α Εργαλεία χωρίς κοπή
4.1 Εργαλεία – Όργανα – Μέσα χάραξης
4.2 Εργαλεία συγκράτησης
4.3 Εργαλεία κρούσης
4.4 Εργαλεία σύσφιξης κοχλιών και περικοχλίων
Β Εργαλεία με κοπή
4.7 Γενικά
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι παράγραφοι που αναφέρονται στο βιβλίο έχουν κενά στην αρίθμηση λόγω τυπογραφικού λάθους
4.8 Ζουμπάδες – Κοπίδια
4.9 Πριόνια
4.10 Ψαλίδια
4.11 Κόφτες – Πένσες – Τσιμπίδες
4.12 Λίμες (Ρίνες)
4.13 Ξύστρες (Αποξέστες)
4.14 Τρυπάνια (Αρίδες)
4.15 Γλύφανα (Αλεζουάρ)
4.16 Σπειροτόμοι

6 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ

6.1 Γενικά
6.2 Κοπή
6.3 Κάμψη
6.4 Χρήση πρέσας για κοπή και διαμόρφωση ελασμάτων
6.5 Μέθοδοι κοπής υλικών με νέες τεχνολογίες
6.6 Εφαρμογές

7 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

7.1 Είδη συνδέσεων
7.2 Μέτρα ασφάλειας και μέσα ατομικής προστασίας

8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

8.1 Είδη συγκολλήσεων
8.2 Κασσιτεροσυγκόλληση
8.3 Οξυγονοσυγκόλληση
8.4 Ηλεκτροσυγκολλήσεις

9 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

9.1 Σωλήνες – Σωληνώσεις
9.2 Σύνδεση σωλήνων – Εξαρτήματα σωληνώσεων
9.3 Ειδικά εργαλεία και συσκευές σωληνοκατασκευών
9.4 Μέτρα ασφάλειας και μέσα ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης σωλήνων

10 ΧΥΤΕΥΣΗ

10.1 Γενικά

12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ

12.1 Γενικά
12.2 Επιμετάλλωση με εμβάπτιση (Θερμός γαλβανισμός)
12.3 Επιμετάλλωση με ηλεκτρόλυση (Ψυχρός γαλβανισμός)
12.4 Επιμετάλλωση με πιστόλι
12.5 Μέτρα ασφάλειας

13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

13.1 Γενικά

16 ΑΝΤΛΙΕΣ -ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

16.1 Αντλίες
16.2 Αεροσυμπιεστές
16.3 Προδιαγραφές αντλιών και αεροσυμπιεστών

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ


1.ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Αττό το ΒΙΒΛΙΟ: «ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ», Α’ τάξη-1°u Κύκλου Τ.Ε.Ε. (Αιγυτττιάδου, Κορφιάτη, Κουρσούμη, ΟΕΔΒ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΤΙΤΛΟΣ    ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ
1ο    Κυτταρική Ομοιοστασία    1 , 11
6ο    Το μυοσκελετικό σύστημα    1, 11,111
7ο    Το νευρικό σύστημα    1, 11,111 , ιν
8ο    Το αυτόνομο νευρικό σύστημα    1 , 11
9o    Η  φυσιολογία των  αισθήσεων    1 , 11,111,  ιν, ν

2.ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (2°” ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ) (ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ Μ., ΚΑΡΜΙΡΗ Β., ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Χ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΕΝΟΤΗΤΕΣ/
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

1ο    Διατροφή και Υγεία    σελ. 15-20
2ο    Βασικές αρχές διατροφής    2.3 από σελ. 35-42 (μέση).
ΟΧΙ οι πίνακες 2.3 στη σελ. 35 και 2.5 στη σελ. 37
Από την υποενότητα «όρεξη-πείνα-κορεσμός» μόνο τους αντίστοιχους ορισμούς στα πλαίσια στη σελ. 43
Σελ. 45-48 (ερωτήσεις κ.λπ.)
3ο    Διατροφικές απαιτήσεις στα στάδια της ζωής    3.1 ολόκληρη σελ. 51-57
3.2 από σελ. 58-61 (τέλος) και από 63 (ισορροπημένη δίαιτα στο θηλασμό)-65
3.3 από σελ. 66-67 και από 70 (ισορροπημένη δίαιτα στη βρεφική ηλικία)-72 , ΟΧΙ οι διατροφικές απαιτήσεις σελ. 67(τέλος)-70
3.4 σελ 73-74 (μέση) και από 76 (ισορροπημένη δίαιτα)-78, ΟΧΙ οι διατροφικές απαιτήσεις σελ. 74-76
3.5 σελ. 79-80 (μέση) και από 82 (ισορροπημένη δίαιτα)-85 ΟΧΙ οι διατροφικές απαιτήσεις σελ. 80-82
3.6 σελ. 86 και σελ 88(από ισορροπημένη δίαιτα)-90
3.7 σελ. 91-92 (αρχή) και σελ. 94 (ισορροπημένη δίαιτα)-95 Σελ.96-99
4ο    Κακοσιτισμός    4.1. σελ. 103 έως γενικό ιστορικό
4.2 σελ. 112-118 (αρχή) και 119 (από επιπτώσεις της παχυσαρκίας)-1 25
4.3 σελ. 126-133 και σελ. 137
4.4 σελ 138-143 ΟΧΙ ο πίνακας 4.8 στη σελ. 143 4.5. σελ.  149-154
Σελ. 155-158
6ο    Ειδική διατροφή για παθήσεις    6.1σελ. 182-186 ΟΧΙ οι πίνακες 6.1 και 6.2
6.2 σελ. 187-190
6.3 σελ. 191-193
6.6 σελ. 202-204
6.9 σελ. 213-215

3.ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (Α’ ΤΑΞΗ 1°” ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ- ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ), (ΒΙΘΥΝΟΣ Μ., ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ Ε., ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Κ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ    ΕΝΟΤΗΤΕΣ
10                      11
20                  2.1- 2.16
30                  3.1- 3.7
40                 4.1- 4.14
50                 5.1- 5.2
60                 6.1- 6.6

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.