Δέκατη Τέταρτη Διάλεξη Β΄ Τετράμηνου Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 18/05/2022 και ώρα 19:00 έως 21:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά Διάλεξη του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου με θέμα: <<Προβλήματα σε Διαδικτυακές Συναλλαγές>> και εισηγήτρια  την κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ.

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε τη διάλεξη αυτή, σας αποστέλλουμε το κάτωθι σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA5NmM5MmMtYjRkNC00MWNmLTg4MGMtZDNiNzMwNzEzZTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d604fa7a-a150-413c-8816-68d382b2fb63%22%2c%22Oid%22%3a%222546c2f7-d750-43bf-81b8-42270ad678b0%22%7d