Δέκατη Τρίτη Διάλεξη του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 23/01/2023 και ώρα 20:00 έως 21:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά Διάλεξη του Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου με θέμα: «Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» και εισηγήτρια την κα Ιωσηφίδου Σέβη.

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε τη διάλεξη αυτή, σας αποστέλλουμε το κάτωθι σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRjMWZlZmMtYTI1OC00ZDI2LWI3YjItMDA1M2ZhYTI4MzM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d604fa7a-a150-413c-8816-68d382b2fb63%22%2c%22Oid%22%3a%222546c2f7-d750-43bf-81b8-42270ad678b0%22%7d

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς-κηδεμόνες, καθώς και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του Σχολείου σας.

Φώτης Μαρκόπουλος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης