Διαδικασία Εγγραφής – Απαραίτητα Έγγραφα

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο σχολείο θα πρέπει οι κηδεμόνες:   

Να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου mail@1epal-iliou.att.sch.gr  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Την Υπεύθυνη Δήλωσηπου θα βρείτε εδώ (ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ)
  2. Το έντυπο – απόδειξη της εγγραφής, αυτό που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου που κάνατε την εγγραφή.
  3. Την Αίτηση Εγγραφής που θα βρείτε εδώ (ΑΙΤΗΣΗ-εγγραφής)
  4. Κατάλληλος τίτλος σπουδών (Προσοχή : Τα Απολυτήρια Γυμνασίου έρχονται Υπηρεσιακά)
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή
  6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  7. Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή -Α.Δ.Υ.Μ ( για τις νέες εγγραφές που θα παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής. (Προθεσμία έως τέλος Σεπτέμβριου)  Κατεβάστε από εδώ το Α.Δ.Υ.Μ
  8. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  9. Άδεια παραμονής, και πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένα (Για αλλοδαπούς)