Διαδικτυακή Ημερίδα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Δήμο Ιλίου

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ιλίου και το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, ώρα 19:00 – 20:30 με εισηγητή τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Founder of master growth, κ. Σωτήρη Κουτσουραδή.

Κατά τη διάρκεια της Διαδικτυακής Ημερίδας,  θα αναπτυχθούν θεματικές ενότητες όπως:

  1. Αναζήτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
  2.  Γνωριμία με επαγγέλματα,
  3. Κατευθύνσεις και πεδία,
  4. Εξεταζόμενα μαθήματα και συντελεστές βαρύτητας,
  5. Σύστημα Πανελληνίων Εξετάσεων 2022,
  6. Συμπλήρωση Μηχανογραφικού,
  7. Σπουδές μετά το Λύκειο εκτός της διαδικασίας των Πανελληνίων,
  8. Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.ά.

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε τη ημερίδα αυτή, σας αποστέλλουμε το κάτωθι σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0Yjk1NmYtNzRiZi00ZTUyLThlNTgtY2M2OTY2MTA1Yzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d604fa7a-a150-413c-8816-68d382b2fb63%22%2c%22Oid%22%3a%222546c2f7-d750-43bf-81b8-42270ad678b0%22%7d