Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής


1ου ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο σχολικός κανονισμός εννοούμε το σύνολο των όρων και των
κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα,
μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου μέσα στα πλαίσια της
δημοκρατικής οργάνωσής του και αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός
παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των
μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις με αμοιβαίο
σεβασμό και αναγνώριση.