Προσλήψεις Αποφοίτων στις ένοπλες δυνάμεις ΕΠΑ.Λ. ΙΕΚ (αιτήσεις έως 24/4/2022)

Προσλήψεις στις ένοπλες δυνάμεις σε πολλές ειδικότητες αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΙΕΚ, προσοχή στην ημερομηνία λήξης αιτήσεων 24/4/2022.

Υποβολή Δικαιολογητικών
α. Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική
διεύθυνση «https://epop.army.gr», την προβλεπόμενη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του
Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά
του Παραρτήματος «Β», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf).

Αναλυτικές Πληροφορίες:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΟΠΛΙΤΩΝ-ΑΠΟ-ΙΕΚ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ